คณาจารย์ในสาขาวิชา


อาจารย์และบุคคลากร

   
ชื่อ-นามสกุล     อาจารย์กัญญารัตน์ บุษบรรณ (Kanyarat Bussaban)        
ตำแหน่ง          หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท (Master's Degree)
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
: Master of Science (Statistics), Kasetsart University
ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
: ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
: Bachelor of Education (Mathematics), Suansunandha Rajabhat University

Website:  http://www.elsci.ssru.ac.th/kanyarat_bu

ชื่อ-นามสกุล     รศ.ดร.นิศากร  สังวาระนที      
ตำแหน่ง          อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก (Doctor's Degree)
: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
: Doctor of Philosophy (Applied Mathematics), King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
ปริญญาโท (Master's Degree)
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
: Master of Science (Applied Mathematics), King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
: Bachelor of Science (Applied Mathematics), King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Website:  http://www.elsci.ssru.ac.th/nisakorn

ชื่อ-นามสกุล     ผศ.ดร.โกมล ไพศาล (Asst.Prof.Dr Komon Paisal)        
ตำแหน่ง          อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก (Doctor's Degree)
: ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์), มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร
: Doctor of Education (Applied Mathematics), Srinakharinwirot University
ปริญญาโท (Master's Degree)
: ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต(ศึกษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร
: Master of Education (Mathematics), Srinakharinwirot UniversityLadkrabang
ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
: ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ศึกษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
: Bachelor of Education (Mathematics), Prince pf songkha University
Website:  http://www.elsci.ssru.ac.th/komon_pa

   ชื่อ-นามสกุล  อาจารย์ ดร. สาริสา ปิ่นคำ (Dr.Sarisa Pinkham)
ตำแหน่ง      
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก (Doctor's Degree)
: วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
:  Doctor of Science (Applied Mathematics), Suranaree University and Technology

ปริญญาโท (Master's Degree)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
: Master of Science (Applied Statistics), Chiang Mai University

ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
:
 วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
: Bachelor of Science (Statistics), Mahasarakham University

Website:  www.elsci.ssru.ac.th/sarisa_pi ชื่อ-นามสกุล     ดร. ไพลิน ชยาภัม      
ตำแหน่ง          อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก (Doctor's Degree)
: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์), มหาวิทยาลัยมหิดล
: Doctor of Philosophy (Applied Mathematics), Mahidol University
ปริญญาโท (Master's Degree)
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์), มหาวิทยาลัยมหิดล
:Master of Science (Applied Mathematics ), Mahidol University
ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยบูรพา
:Bachelor of Science (Mathematics),Burapha University
Website:  http://www.elsci.ssru.ac.th/pailin_ch 
Email: pailin.ch@ssru.ac.th


ชื่อ-นามสกุล    อาจารย์ ดร. อเลข ขันธวิชัย      
ตำแหน่ง        อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก (Doctor's Degree)
: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์), ปร.ด.(คณิตศาสตร์ประยุกต์)
: Doctor of Philosophy (Applied Mathematics),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ.2561
ปริญญาโท (Master's Degree)
: วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(คณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550
: Master of Science (Mathematics), Chulalongkorn University
ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
: วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2546
: Bachelor of Science (Mathematics), Khon Kean University
Website: http://www.elsci.ssru.ac.th/asek_ka
Email: watchara.kh@hotmail.com ,watchara.kh@ssru.ac.th


ชื่อ-นามสกุล     อาจารย์พัชรากร โรจนสุวกุล        
ตำแหน่ง          อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท (Master's Degree)
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
: Master of Science (Applied Mathematics), King Mongkut's University of Technology North Bangkok
ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง
: Bachelor of Science (Mathematics), Ramkhamhaeng University

Website:  http://www.elsci.ssru.ac.th/pacharakorn_vi