หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ ฉบับปรับปรุง 2554


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสและชื่อหลักสูตร 

                ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ

                ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Informatics Mathematics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

                ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์สารสนเทศ)

                ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.บ. (คณิตศาสตร์สารสนเทศ)

                ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Science (Informatics Mathematics)

                ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.Sc. (Informatics Mathematics)

วิชาเอก 

        หลักสูตรคณิตศาสตร์สารสนเทศเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในศาสตร์ของคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถประยุกต์งานด้าน คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ ศึกษา ค้นคว้า สร้างสรรค์งานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นผู้ที่สามารถสื่อสารและทำงาน ร่วมกับบุคคลในศาสตร์อื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นผู้ที่ยึดมั่นคุณธรรมและ จริยธรรม


รายละเอียดเพิ่มเติม math54.pdf