ทำเนียบศิษย์เก่า รหัส 57


รหัส 53  54  55  56  57  58
นางสาวศศินา ดอกกุหลาบ
รหัสนักศึกษา  57122213002           ปีการศึกษาที่จบ  1/2560
ตำแหน่งปัจจุบัน : Admisnistration support officer
สถานที่ทำงาน   : เอไอเอส ไฟเบอร์ (AISFIBRE)
                   อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 21 ถ.พหลโยธิน 

                   แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-029-2223
โทรสาร : -
email
sasinadokkulab22@gmail.comนางสาวสุชาวดี สิงโหพล
รหัสนักศึกษา  57122213003           ปีการศึกษาที่จบ  1/2560
ตำแหน่งปัจจุบัน : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
สถานที่ทำงาน   : สำนักงาน ป.ป.ส.
                   เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

                   กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-22470901 ต่อ 13009
โทรสาร : -
email
meaw210937@gmail.comนางสาวศิริรักษ์  บุญมี
รหัสนักศึกษา  57122213008           ปีการศึกษาที่จบ  2/2560
ตำแหน่งปัจจุบัน : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สถานที่ทำงาน   : สำนักงาน ป.ป.ส.
                   เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

                   กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-22470901 ต่อ 13009
โทรสาร : 0-2245-9350
email
s57122213008@ssru.ac.thนายคชาพล มิตรดี
รหัสนักศึกษา  57122213015           ปีการศึกษาที่จบ  2/2560
ตำแหน่งปัจจุบัน :  เจ้าหน้าที่เทคนิค (Technician)
สถานที่ทำงาน   : ศูนย์เลสิค โรงพยาบาลยันฮี

                   454 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ 
                    เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
 
                 
โทรศัพท์ : ทีทำง
าน 02-879-0300
โทรสาร : -
email : kachapon-369@hotmail.com