เอกลักษณ์ของสาขาวิชา


ปรัชญา  ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ปรัชญา 

         คณิตศาสตร์เป็นเลิศ  เชิดชูคุณธรรม  นำสังคมให้ก้าวไกล 

ความสำคัญ 

      เป็นนวทางในการจัดการเรียนนการสอนที่สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และสามารถนำความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ไปพัฒนาการวางแผนเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศที่มีความสามารถและคุณลักษณะดังต่อไปนี้

      1. มีความรู้และทักษะในการบูรณาการศาสตร์ทางด้านคณิตศาสตร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่สนองความต้องการของสังคมสมัยใหม่                      

     2. วิเคราะห์ สถานการณ์ที่ต้องนำคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับหน่วยงานด้านการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม

     3. ผลิตเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคณิตศาสตร์ที่อาศัยพื้นฐานของการวิจัยและพัฒนา

     4.  มีคุณธรรม  จริยธรรมต่อการประกอบวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม