เป้าหมายและวิสัยทัศน์


"เป็นองค์กรชั้นนำ ในการบริการด้านเทคโนโลยีและทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล"

ปรัชญา : ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการมีจริยธรรมและคุณธรรมในวิชาชีพ

วิสัยทัศน์: จัดการและพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้บัณฑิตและบุคคลทั่วไปความรู้ มีคุณภาพ มีศักยภาพ ในการพัฒนาตนเองและสังคม

"มหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นนำเพื่อปวงชน"

ปรัชญา ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม นำสังคม  


วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นนำเพื่อปวงชน "A Leading Quality University for All.


มหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นนำ(Leading Quality University) เป็นมหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตมีคุณภาพระดับแนวหน้า ที่ตรงกับความต้องการ และเป็นที่พอใจแก่ชุมชน และสังคม


เพื่อปวงชน(For All) เป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสทางการศึกษา แก่ ทุกคน ทุกเพศ ทุกระดับ ทุกฐานะ และอาชีพ


พันธกิจ :    1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของ ชุมชน และสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ และเป็นประชากรโลก (global citizen) อย่างมีความสุข 

              2. ผลิตและพัฒนาครูแนวใหม่ ที่สนองตอบการปฏิรูปการศึกษาและการฝึกหัดครู 

              3. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ เพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคม และผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางหรือ SMEs สู่สากล 

              4. อนุรักษ์ พัฒนาและบริการ และเป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

              5. วิจัย สร้างวัฒนธรรม และองค์ความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่สากล 

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พันธกิจของมหาวิทยาลัยเกิดความชัดเจน และสามารถถ่ายทอดสู่การปฏิบัติใน ระดับต่างๆ ได้จึงกำหนดวัตถุประสงค์ ไว้ 5 ประการ ดังนี้ 

                1. จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเป็นเลิศ เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีปัญญา มีทักษะวิชาชีพและมีคุณธรรมที่ตอบสนองกับความต้องการของท้องถิ่นแและสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ 

                2. จัดการศึกษาที่หลากหลาย ยืดหยุ่น เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และไดพัฒนาทักษะด้านภาษา ICT การเรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในระบบ นอกระบบ และเรียนรู้บนระบบอิเล็กทรอนิกส์และ online เข้าถึงความรู้ได้ทุกเวลา และให้โอกาสทางการศึกษาแก่ทุกคน 

                3. พัฒนา วิจัยและสร้างนวัตกรรมที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้แก่ ชุมชน และท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและสู่สากล 

                4. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ และเป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลและสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

                5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ มีระบบการบริหารทรัพยากรหรือ ERP: Enterprise Resource Planning ที่มุ่งเน้นผลงานเป็นสำคัญ เพิ่อก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

ค่านิยม :     1. จัดการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อสู่ความเป็นเลิศ 

              2. มุ่งมั่นการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

              3. สรัางคุณค่าและนวัตกรรมให้ผู้รับบริการ 

              4. เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 

              5. บุคลากรทุกคน มีคุณค่าต่อองค์กร 

วัฒนธรรม : ความดีงามและการปฏบัติตนในแบบจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส